Ice Casino PL

Polityka prywatności

KMPoznan SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szanuje prawo człowieka do prywatności informacji i dąży do przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej https://www.kmpoznan.pl/ (zwanej dalej "Stroną") i/lub aplikacji mobilnej "KMPoznan" (zwanej dalej "Aplikacją") zgodnie z wymogami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami prawa.

W niniejszej Polityce Prywatności KMPoznan SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwanej dalej "Polityką") informujemy użytkownika jako osobę, której dane dotyczą, o następujących informacjach

  • nasze dane kontaktowe jako administratora danych osobowych;
  • kategorie danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy;
  • cele przetwarzania danych osobowych;
  • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych;
  • osoby trzecie, które mogą otrzymać dane osobowe użytkownika;
  • prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, oraz procedura ich wykonywania.

W niniejszej Polityce używamy ogólnego terminu "Witryna" w odniesieniu do Witryny i Aplikacji łącznie, z wyjątkiem postanowień, które odnoszą się wyłącznie do Aplikacji i danych osobowych przetwarzanych podczas korzystania z Aplikacji.

Dla celów niniejszej Polityki, termin "Użytkownik" odnosi się do każdej osoby, która uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z niej, niezależnie od faktu rejestracji. W przypadku zarejestrowanych użytkowników używany jest termin "Klient".

Wszystkie terminy użyte w niniejszej Polityce należy interpretować zgodnie z Regulaminem organizatora gier hazardowych RMPoznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanym dalej "Regulaminem Kasyna"), chyba że mają one inne znaczenie zgodnie z niniejszą Polityką.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez KMPoznan SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwaną dalej "Spółką", "my", "nasz").

Gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika podmiotom przetwarzającym dane i stronom trzecim, częściowo dzielimy się z nimi odpowiedzialnością, ale jednocześnie nakładamy na nich zobowiązania umowne dotyczące bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w kontekście korzystania z Witryny, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub listownie na adres naszej siedziby.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Podczas korzystania z Witryny i naszych Usług gromadzimy różne kategorie danych osobowych. W tej sekcji można znaleźć szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych.

Dane gromadzone automatycznie. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, gromadzimy następujące dane z jego przeglądarki lub z plików cookie:

  • Ciąg agenta użytkownika: informacje o urządzeniu, systemie operacyjnym itp;
  • Adres IP użytkownika;
  • Dane dotyczące wizyty użytkownika w Witrynie: odwiedzone strony i czas spędzony na każdej z nich, informacje o źródle, z którego użytkownik przeszedł do Witryny (Odsyłacz) itp;
  • Inne dane zbierane automatycznie: informacje o geolokalizacji użytkownika, jego uprawnieniach w Witrynie (dla Klientów) itp.